Dari Aisyah ra. Bahwa Rosulullah bersabda, “Sesungguhnya matahari dan Bulan adalah dua macam tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari atau bulan itu bukanlah karena kematian seseorang atau kehidupannya. Jadi jika engkau melihatnya, segeralah berdoa kepada Allah, membaca takbir, bersedekah dan mengerjakan sholat.” (HR. Bukhari Muslim).

Dari Ibnu Masud ra. Bahwa Rosulullah bersabda:”Bahwasanya nanti sepeninggalku akan ada orang yang mementingkan dirinya sendiri dan ada pula hal-hal yang diingkarinya.” Para sahabat bertanya:”maka apakah yang tuan perintahkan kepada kami?”

Beliau menjawab: “kamu harus menyampaikan kebenaran yang kamu ketahui dan kamu hendaklah bermohon kepada agar mendapatkan hakmu.” (HR. Bukhari Muslim).

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rosulullah saw. Bersabda:”termasuk kesempurnaan islam seseorang yaitu ia meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi dirinya.” (HR. Tirmidzi)

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu mereka. Dan orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di alam kitab (Allah). (QS. Al-Ahzab 33:6)

Dan ketahuilah olehmu bahwa dikalangan kamu ada Rosulullah. Kalau ia menuruti (kemauanmu) dalam beberapa urusan benar – benarlah kamu akan mendapat kesusahan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang – orang yang mengikuti jalan yang lurus. (Al – Hujuraat QS. 49:7)

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya ( Al Quran ) pada malam kemuliaan itu. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan . Pada malam itu turun malaikat – malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. (Al-Qadr QS.97:1-5)

Sabda Nabi saw : “Beramalah kamu sekalian, karena setiap orang dimudahkan terhadap sesuatau yang telah diciptakan untuknya.” (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rosulullah saw bersabda: “Janganlah sekalian saling dengki mendengki, saling tipu menipu, saling marah memarahi dan saling benci membenci. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan muslim yang lain;oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya, membiarkan dan menghinanya. Takwa itu ada disini (beliau menunjuk dadanya tiga kali). Seseorang itu cukup dianggap jahat bila ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim yang satu terhadap muslim yang lain itu haram mengganggu darahnya, hartanya dan kehormatannya. (HR. Muslim)

Dari Sa’id Al Khudry r.a bahwasanya Rosulullah saw bersabda :”Sesungguhnya dunia ini indah dan mempesona dan sesungguhnya Allah Ta’ala menyerahkan dunia ini kepada kamu sekalian dan Allah akan melihat bagaimana kamu sekalian berbuat atas dunia ini. Maka berhati – hatilah kamu sekalian dalam masalah dunia dan berhati – hati pulalah terhadap wanita”. (HR. Muslim)

Dari Ka’b bin Iyadi berkata: “Saya mendengar Rosulullah saw bersabda : “Sesungguhnya setiap umat itu mempunyai cobaan dan cobaan umatku adalah harta benda.”                (HR. Tirmidzi).

Kami tidak mengutus seorang rosulpun , melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (Ibrahim QS 14:4)

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang – orang yang mau menerima petunjuk.                                  (Al-Qashash QS 28:56)

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya  (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.(At-Tiin QS 95:4-6)

Dari Ibnu Mas’ud r.a bahwa Rosulullah saw bersabda : “Barang siapa yang tertimpa kemiskinan kemudian ia mengadukannya kepada sesama manusia maka tidak tertutuplah kemiskinannya itu. Dan barang siapa yang mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan memberinya rizki baik dengan segera ataupun lambat”(HR.Abu Daud dan Tirmidzi)

Dari Sa’id Al Khudry r.a bahwasanya Rosulullah saw bersabda :”Bila salah seorang di antara kamu sekalian menguap maka hendaklah ia menutupkan tangan pada mulutnya, karena sesungguhnya setan akan masuk ke mulutnya itu”.(HR.Muslim)

Sabda Nabi saw:”Sesuatu yang paling aku takutkan kepadamu adalah syirik kecil.Mereka berkata : Syirik yang bagaimana itu ya Rosulullah. Sabda Nabi:Ialah RIYA.Allah berfirman pada hari kiamat tatkala manusia dibalas amalnya:Pergilah kepada orang yang kamu berbua riya di dunia. Dan perhatikanlah, apakah kamu memperoleh pahala dari mereka”. (HR.Ahmad)

Dari abu Hurairah r.a bahwa Rosulullah saw bersabda: “Ada tiga macam do’a yang tidak diragukan lagi untuk dapat diterima, yaitu:do’a orang yang teraniaya, do’a orang yang dalam bepergian, dan do’a orang tua terhadap anaknya”. (HR.Abu Daud dan Tirmidzi)

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada kisah mereka,kisah) Idris (yang tersebut)di dalam Al Qur’an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.                                 (QS Maryam.19:56-57).

Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap ni’mat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur).   (Adh-Dhuha QS 93:9-11)

Nuh berkata,”Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kapada kamu, (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadaNya dan taatilah kepadaku, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai pada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah dating tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui.”

(QS. Nuh 71:2-4).

Dari Aisyah ra. Berkata:”Dari semua waktu-waktu malam, Rosulullah saw. Pernah mengerjakan shalat witir pada permulaan malam, pernah pada pertengahan malam, dan pernah pada akhir malam, serta paling akhir beliau mengerjakan shalat witir sampai habis waktu sahur. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah ra.bahwa Rosulullah Saw bersabda:”Hindarilah prasangka, karna prasangka itu berita yang paling bohong. Jangan saling mencari-cari keburukan orang. Jangan saling mengorek rahasia orang dan saling menyaingi. Jangan saling mendengki. Jangan saling marah dan saling tak acuh. Tetapi jadilah kamu semua bersaudara sebagai hamba-hamba Allah.” (HR. Muslim)

Dari Jabir ra. berkata bahwa Rosulullah bersabda:”Apaliba seorang diantara kamu telah selesai mengerjakan sholat di masjid, maka hendaklah ia mengerjakan sebagian sholat sunnah di rumahnya, karena sesungguhnya dengan sholat itu Allah akan menjadikan kebaikan di rumahnya.” (HR. Muslim)

Sabda Nabi Saw.”Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bila melakukan sesuatu dosa, terjadilah bintik hitam dalam hatina. Bila dia bertaubat dan menghentikan dosanya dan mencela perbuatannya, hatinya akan bersinar kembali, dan apabila dosanya bertambah, akan bertambah pula bintik hitam itu, hingga hatinya akan tertutup.

(HR. Nasa’I dan Tarmidzi)

“Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati hati yang puas lagi di RidhoiNya. Maka masuklah kedalam hamba-hamba-Ku, dan masuklah kedalam Syurga-Ku.” (QS. Al-Fajr 89:27-30)

“Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Aad daudara mereka, Hud. Ia berkata:”Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?” (QS. Al-A’raaf 7:65)

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya, dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya, dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya, dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.(QS Al-Mursalaat 77:1-7)

Dari Aisyah r.a dari Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya ramah tamah dalam segala urusan menjadikan urusan itu indah (sukses). Tanpa ramah tamah niscaya setiap urusan menjadi buruk.(HR. Muslim)

Dari Abdullah bin Mas’ud r.a berkata: Sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda: “Perhatikanlah! Kuberitahukan kepada kamu sekalian apa arti Adh(sesuatu yang sangat keji dan haram). Yaitu, gunjingan yang meluas di kalangan orang banyak (sehingga masyarakat jadi kacau)”. (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a berkata Rosullulah saw bersabda: “Apabila kamu melihat seseorang dikaruniai kelebihan dengan harta melimpah-limpah dan dengan kecantikan, maka menengok pulalah kepada orang-orang yang serba kekurangan. (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a berkata Rosulullah saw bersabda : ”Seorang hamba(manusia) berkata, ‘ Hartaku! Hartaku!’ Padahal hartanya yang sesungguhnya ada tiga macam:     (1) Apa yang dimakannya lalu habis. (2) Apa yang dipakainya lalu lusuh. (3) Apa yang disedekahkannya lalu tersimpan (untuk akhirat). Selain dari tiga macam itu lenyap atau ditinggalkan bagi orang lain”. (HR. Muslim).

Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka, Shaleh. Ia berkata: “Hai kaumku,sembahlah Allah,sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesunggunya telah dating bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini telah menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya, dengan gangguan apapun, (yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih”.(QS Al-A’raaf 7:73)

Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak). Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan. (Dia-lah) Tuhan masyriq dan maghrib,tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. (QS Al-Muzzammil 73:6-9).

Dan ingatlah kisah Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya:” mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyahitu sedang kamu melihat (nya)?” mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”

(QS. An-NAml 27:54-55).

Seorang laki-laki dari kaum Anshor datang menghadap Rosulullah. Ia berkata: ya Rosulullah, apakah cara berbuat baik kepada orangtua sesudah mereka tiada?” nabi Saw menjawab: “Benar! Ada empat perkara yaitu mendoakan keduanya agar diberi rahmat, memohonkan ampunan bagi mereka, melaksanakan janjinya dan menghormati kawan kedua orangtua dan bersilaturahmi dengan orang yang dengan orang yang belum pernah bersilaturahmi dengan mereka, kecuali melalui keduanya. Itulah cara engkau berbuat baik kepada mereka setelah wafatnya.” (HR. Abu Daud)

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Nabi Saw. Bersabda: “Allah senantiasa memperkenankan doa seorang hamba, selama doa itu tidak mengandung dosa, atau memutus silaturahmi, dan selama tidak minta cepat-cepat diperkenankan.” Lalu beliau ditanya orang, “Apa maksudnya minta cepat-cepat?” jawab beliau “Umpamanya seorang berkata dalam doanya, Aku telah mendoa, Aku telah mendoa tetapi aku belum melihat doaku diperkenankan. Lalu ia berputusasa dan berhenti berdoa” (HR. Muslim).

Dari Said dan Abu Hurairoh ra. keduanya mendengar Rosulullah Saw. Bersabda: “Tidak ada cobaan yang menimpa orang mukmin seperti: sakit biasa, kesusahan, sakit berat, kesedihan dan kecemasan, melainkan Allah Ta’ala menghapus dosa-dosanya karenanya” (HR. Muslim).

Dari Abu Qatadah ra. bahwasanya Rosulullah pernah ditanya tentang puasa hari senin. Kemudian beliau bersabda: “Hari senin adalah hai dimana aku dilahirkan, hari dimana aku mulai diutus dan hati dimana permulaan Qur’an diturunkan kepadaku.”                 (HR. Muslim)

Dan Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya mereka menyembahKu” (QS. Adz-Dzaariyat 51:56)

(Ibrahim berdo’a) :”Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukanlah aku kedalam golongan orang-orang yang Sholeh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian, dan jadikanlah aku orang-orang yang mempusakai Syurga yang penuh dengan kenikmatan, dan ampunilah Bapaku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat, dan jangan Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, (yaitu) dihari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna.” (QS.Asy-Su’araa 26:83-88).

Barang siapa yang mengerjakan amal yang shaleh, maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan. (QS. Al-Jaatsiyah 45:15)

Dari Abu Darda ra. Berkata:”Kekasihku Rosulullah Saw berpesan kapada saya untuk sama sekali tidak meninggalkan tiga hal selama saya hidup, yaitu: Puasa tiga hari setiap bulan, Sholat Dhuha dan supaya saya tidak tidur sebelum mengerjakan sholat witir.”

(HR. Muslim)

Sabda Nabi saw.”Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, ia menimpakan cobaan kepada mereka. Maka siapa yang Ridha, ia mendapat keridhaan Allah dan siapa yang murka, mendapat murka Allah.”

(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Nabi saw. Bersabda:”Tidak sempurna iman seseorang hamba sebelum ada tiga sifat dalam dirinya, yaitu berinfak ketika kesusahan, berlaku adil terhadap dirinya dan murah mengucapkan salam.” (HR. Bukhari)

Dari Abu Hurairah ra. Dari Rosulullah saw. Sabdanya:”Bakal datang kepada manusia suatu masa, dimana orang tidak akan peduli akan apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram.” (HR. Bukhori)

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata:”Hai anaku dedungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab “ Hai bapaku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” (QS. Ash-Shaffat 37:102)

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka diantara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allahlah yang maha kaya sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan(Nya), dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini). (QS. Muhammad 47:38)

Dan Kami anugrahkan kepada Ibrahim, ishak dan Yakub. Dan Kami jadikan kenabian dan Al-kitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang Shaleh.(QS. Al-Ankabuut 29:27)

Dari Anas ra. Katanya Rosulullah saw. Bersabda:”Seorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman, lalu sebagian hasilnya dimakan burung, manusia atau binatang maka orang yang menanam itu mendapat pahala.” (HR. Bukhari).

Dari Abdullah bin Umar  r.a Rasulullah bersabda “Orang Islam itu saudara orang islam ; ia tidak menganiayanya dan tidak pula membiarkannya teraniaya.Siapa yang menolong keperluan saudaranya,Allah akan menolong keperluannya pula.Siapa yang menghilangkan kesusahan orang islam,Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat.Siapa yang menutup rahasia orang islam,Allah akan menutup rahasianya di hari kiamat nanti”. (HR. Bukhari)

Dari Abu Huraurah r.a katanya Rasulullah saw bersabda :”Apabila lalat masuk ke dalam minuman seseorang kamu, hendaklah ditenggelamkannya, kemudian dibuang lalat itu, karena sesungguhnya salah satu sayapnya mengandung penyakit dan yang satunya lagi mengandung obat’. (HR. Bukhari).

Dari Aisyah r.a katanya: Orang bertanya kepada Nabi saw: “amal manakah yang paling dicintai Allah?” Beliau berkata: “Yang dikerjakan secara tetap walaupun sedikit”. Beliau berkata lagi: “Lakukanlah amal perbuatan mana yang sanggup kamu lakukan”. (HR.Bukhari)

Dan Maha Suci Tuhan Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan apa yang ada di antara keduanya; dan di sisi-Nyalah pengetahuan tentang hari kiamat dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.(QS Az-Zukhruf 43:85)

Ya Tuhanku ,sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta’bir mimpi.(Ya Tuhan). Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan islam dan gabungkanlah aku dengan orang – orang yang saleh.

(QS Yusuf 12:101)

Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang – orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepad orang – orang yang berbuat baik.(QS Al-Ashqaaf 46:12)

Dari Syariq r.a katanya: saya pernah bersama dengan Abdullah dan Abu Musa dan keduanya mengatakan:bahwa Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya sebelum saat (kiamat) asa beberapa hari (masa) yang ketika itu kebodohan bertambah, pengetahuan berkurang dan huru hara banyak terjadi. Dan huru hara itu adalah pembunuhan”(HR Bukhari)

Dari Abu Dzar r.a katanya: Rasulullah saw bersabda kepadaku: “Bakal terjadi sesudahku,dimana para pembesar melalaikan shalat.Karena itu shalatlah kamu tepat pada waktunya. Jika kamu shalat kembali bersama mereka, maka itu adalah keuntungan (sunat) bagimu. Jika tidak maka sesungguhnya kamu sudah menjaga shalatmu (pada awal waktunya)”. (HR Muslim)

Dari Aisyah r.a katanya Rasulullah saw bersabda: “Orang (mukmin) yang mahir membaca Al Quran, maka kedudukannya diakherat ditemani para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al Quran padahal ia gagap sehingga sulit baginya membaca, maka dia mendapat pahala ganda”. (HR Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a katanya Rasulullah saw bersabda melarang perbuatan – perbuatan: (1) Menyongsong (mencegat) pedagang (sebelum tiba di pasar untuk memborong barang- barangnya supaya dapat monopoli dan menaikkan harga; (2) memborong dagangan orang dusun(untuk dapat untung lebih besar); (3) seorang wanita mendesak suami supaya menceraikan madunya; (4) membayar dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran; (5) menahan susu ternak yang akan dijual supaya kelihatan air susunya banyak; (6) menawar barang yang sedang ditawar orang lai”.(HR Muslim)

Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya; “Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan”. (Allah berfirman): “Hantamkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan minun. Dan Kami anugerahi dia(dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (Kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang – orang yang mempunyai fikiran.(QS Shaad 38:41-43)

Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan kedalam hati orang – orang mu’min supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS Al-Fath 48:4)

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syu’aib, maka ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, dan harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan”. Maka mereka mendustakan Syu’aib, jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.(QS Al-Ankabuut 29:36-37)

Dari Syaddad bin Aus r.a katanya: “Ada dua pesan Rasulullah saw yang selalu kuingat dengan baik yaitu sabda beliau,”Sesungguhnya Allah Ta’ala telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap segala-galanya. Jika kamu membunuh (buruan) lakukanlah dengan cara ynag baik, tajamkan mata pisaumu, sehingga tidak terlalu menyakiti hewan sembelihanmu”. (HR Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a katanya Rosulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat hati dan amalanmu. (HR. Muslim)

Dari Abu Dzar r.a katanya Rosulullah saw bersabda: “Sepeninggalku kelak, akan muncul suatu kaum yang pandai membaca Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka (hanya sekedar baca saja). Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya, di mana mereka tidak pernah kembali lagi kedalam agama. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk dan tinggah laku”. (HR. Muslim)

Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi saw sabdanya: “Setiap muslim wajib patuh dan setia terhadap pemerintah, disukai atau tidak disukainya, kecuali bila dia diperintahkan melakukan maksiat dia tidak perlu patuh dan setia”. (HR. Muslim)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa,permusuhan dan durhaka kepada Rasu. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan. (QS Al Mujaadilah 58:9)

Berkata Musa “ Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikahlah dia sekutu dalam urusanku, supaya mereka banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami”. (QS Thaahaa 20:25-35)

Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rosul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya sebenarnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. (QS. Al-Jumuah 62:1-2)

Dari Anas bin Malik ra. Berkata Rosulullah saw. “sebagian tanda-tanda hari kiamat adalah: hapusnya ilmu (agama), berjangkitnya kejahiliahan, merajalelenya perzinahan (palacuran), melimpahnya minuman keras, habis kaum laki-laki dan hanya tinggal wanita dengan perbandingan seorang laki-laki berdiri di tengah-tengah limapuluh wanita.”     (HR. Muslim)

Dari Jabir ra. Dia mendengar Rosulullah saw. Bersabda:” Singgasana Iblis berada di lautan. Dari sana dia mengirim pasukanya untuk membuat fitnah (mengacau atau membuat bencana) umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya (terhormat) di kalangan mereka.”  (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairoh ra. Berkata Rosulullah bersabda: “Allah ta’ala sangat gembira menerima Tobat seseorang diantara kamu, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang.” (HR. Muslim)

Dari Jabir (bin Abdullah) ra. Dia mendengar Rosulullah saw bersabda: “Setiap orang akan dibangkitkan kelak (hari kiamat) menurut keadaan (Aqidah atau Iman) nya ketika ia mati.” (HR. Muslim)

“Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah kehormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi orang0orang yang bertakwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik, (yaitu) Syurga ‘And yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.” (QS. Shaad 38: 48-50)

Dan apabila dikatakan kepada mereka “Marilah (beriman), agar Rosulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka mereka dan kamu melihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri, sama saja bagi mereka, kamu memintakan ampunan atau tidak, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (QS. Al-Munafiquun 63:5-6)

Dan Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud Kurnia dari Kami. (Kami berfirman): “Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud,”DAN Kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah Anyamannya dan kerjakanlah amalan yang sholeh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS.Saba 34:10-11)

Dari Abu Hurairah ra. Meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Bersabda “Aku bersama hamba-hambaKu ketika ia mengingatKu dan kedua bibirnya sibuk berdzikir kepada-Ku.”

(HR. Ibnu Majah)

Dari Jabir ra. Katanya seorang laki-laki datang kepada Rosulullah saw. Lalu bertanya: “Ya Rosulullah! Apakah itu dua masalah wajib?” jawab Rosulullah saw. “Siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun,dia masuk syurga. Dan siapa yang mati menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dia masuk neraka.”

(HR. Muslim)

Dari Qabishah bin Al-Mukhariq berkata:”Saya mendengar Rosulullah saw.bersabda:”Corat-coret, menebak nasib dan meramal dengan melepaskan burung itu termasuk jibt (kepercayaan yang tidak bersumber kepada Allah)” (HR. abu Daud)

Abu Hurairah ra. Meriwayatkan bahwa Rosulullah saw bersabda, “Puasa merupakan perisai. Karena itu (orang yangberpuasa) tidak boleh berkata kotor dan keji. Apabila ada seseorang yang mengajaknya untuk bertengkar dan memaki-maki, maka katakana padanya, ‘aku sedang berpuasa,’ sebanyak dua kali. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi disisi Allah daripada aroma minyak kasturi.”  (HR. Nasa’i)

Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang melakukan kebathilan. Da (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatn amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Jaatsiyah 45:27-28)

Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit). Kemudian ia bertaubat, ia berkata “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugrahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun setelahku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.”

(QS. Shaad 38:34-35)

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan Akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti parasangkaan sedang sesungguhnya prasangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

(QS. An Najm 53:27-28)

Dari Anas bin Malik ra meriwayatkan bahwa Rosulullah saw bersabda “Allah Swt berfirman, “Ketika Aku memberikan cobaan kepada Hamna-hambaKu dengan melenyapkan kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka Aku akan memberi balasan atas kedua matanya yang lenyap itu dengan Syurga.” (HR. Bukhari)

Abu Hurairah ra. Meriwayatkan bahwa Rosulullah saw bersabda: “Salah seorang Nabi pernah berteduh di bawah pohon, tiba-tiba semut menggigitnya, lalu ia memerintahkan (bawahannya) untuk mencari semut itu. Dikeluarkanlah semut itu dari sarangnya. Setelah itu dia memerintahkan (bawahanya) untuk membakar sarangnya. Kemudian Allah menegurnya, “mengapa kamu tidak membunuh satu ekor saja?” (HR. Bukhari)

Sabda Rosulullah saw:”Tidaklah seorang hamba dikenai satu musibah, kemudian ia mengucapkan “inna lillahi wa inna ilaihi roojiuun(sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan kita akan kembali kapadaNya) dan berdoa “Ya Allah berikan pahala kepadaku dari  musibah ini dan gantilah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baikdaripadanya, Melainkan Allah akan memberi pahala terhadap musibah itu dan menggantinya dengan yang lebih baik.” (HR. muslim)

Muadz bin Jabal ra. Meriwayatkan bahwa Rosulullah saw. Bersabda, “Allah tabaaraka wa taala berfirman”Aku pasti mencintai mereka yang saling mencintai, mereka yang duduk dalam satu majlis, dan mereka yang berkunjung semata-mata karena Aku.”

(HR. Imam Malik)

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang Rosul-rosul. (ingatla) Ketika ia berkata kepada kaumnya “Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Ba’I dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, (yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?” (QS. Ash-Shaffaat 37:123-126)

Sesungguhnya Al-Qur’an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpalihara (Lauhul Mahfudz), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Mak apakah kamu menganggap remeh saja Al-Qur’an ini? (QS. Al-Waqi’ah 56:77-81)

Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka Kami tidak akan mempersempitnya(menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: “Bahwa tidak ada Tuhan yang (yang berhak disembah) selain Engkau. MAha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang Dzalim.” (QS. Al-Anbuyaa 21:87)

Jundub bin Abdullah ra. Meriwayatkan baha Rosulullah saw bersabda: “Dulu, ada seorang laki-laki yang menderita luka yang cukup parah hingga dia putus asa. Lalu ia mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya, dan darah terus mengalir hingga dia meninggal. Allah berfirman”Hamba-Ku mempercepat pertemuannya dengan-Ku dengan cara dia sendiri (bunuh diri), maka Aku harakan Syurga baginya.” (HR. Bukhari)

Sabda Nabi saw:”Jenguklah orang sakit, ikutlah berjalan bersama (mengantar) jenazah, perbuatan itu akan menginagtkan kamu pada akhirat.” (HR. Muslim)

Dari Al-Miqdad ra. Berkata bahwa ia mendengar Rosulullah saw. Bersabda:”Tidak ada bejana yang diisi oleh anak adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bias maka sepertiga dari perutnyahendaknya diisi untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya.” (HR. Tirmidzi)

Dari Abu Darda ra. Berkata., bahwa Rosulullah saw. Bersabda: “Doa seorang muslim dari jauh untuk saudaranya adalah mustajabah (terkabulkan), diatas kepalanya ada malaikat yang diwakilkan, setiap kali dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat yang diwakilkan itu akan berkata, “Ya Allah kabulkanlah, dan bagimu seperti apa yang kamu doakan.”  (HR. Muslim)

Di dalam Syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia-manusia sebelum mereka(penghunu-penghuni Syurga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. Mak nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?” (QS. Ar-Rahman 55:56-57)

Yang dibacakan ini adalahpenjelasan tentang Rahmat Tuhan kamu kepada hambaNya, Zakaria, yaitu tatkal ia berdo’a kepada TuhanNya dengan suara yang lembut. Ia berkata,”Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan rambutku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdo’a kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian dari keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku, seorang yang diridhai.” (QS. Maryam 19:2-6)

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah). (QA. Al-Qalam 68:7-8)

Dari Abu Dzar ra. Berkata, bahwa Rosulullah saw. Bersabda” Senyummu dihadapan Saudaramu merupakan sedekah bagimu, memerintahkan yang Ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merupakan sedekah bagimu, menunjuki orang yang tersesat jalan merupakan sedekah bagimu, menuntun orang yang buta merupakan sedekah bagimu,menyingkirkan duri atau tulang dari jalan adalah sedekah bagimu, dan menuangkan air dari timbamu ke timba saudaramu merupakan seekah bagimu.”

(HR. Tirmidzi)

Dari Aisyah ra. Bahwa Rosulullah saw. Bersabda: ”Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua macam tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari atau bulan itubukanlah karena kematian seseorang atau kehidupannya. Jadi jika engkau melihatnya egeralah berdo’a kepada Allah, membaca Takbir bersedekah dan mengerjakan Shalat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Ubaid ra. Bahwa Rosulullah saw. Bersabda: “Tidak boleh seseorang diantara kamu mengharapkan kematian. Adakalanya dia orang berbuat baik, mudah-mudahan bertambah amal baiknya. Atau dia berbuat salah. Mudah-mudahan dapat memperbaiki kesalahannya (tobat).” (HR. Bukhari)

Dari Said Al-Khudri ra. Dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Setiap Allah mengutus seorang Rosul atau mengangkat seorang Khalifah (Kepala Negara) disampingnya ada dua orang pembantu terdekat. Yang seorang menyuruh menggalakkan melakukan perbuatan baik, sedang yang satunya lagi menggalakkan melakukan perbuatan jahat. Orang yang terpelihara dari kesalahan adalah orang yang ipelihara Allah.”  (HR. Bukhari)

Berkata Isa:”Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Al-kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkati dimana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan)

Zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.”  (QS. Maryam 19:31-33)

Maka apabila sangsakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,    (QS. Al-Haaqqoh 69:13-15)

Dan semua kisah dari Rosul-Rosul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman:”berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya Kamipun berbuat (pula).  (QS. Huud 11:120-121)

Dari Haritsah bin Wahab ra. Katanya:”Saya mendengar Rosulullah Saw bersabda:”Bersedekahlah kamu, karma nanti akan datng suatu masa bagi manusia, dimana seseorang membawa sedekahnya, tetapi tidak diperolehnya orang yang menerimanya.”  (HR. Bukhari)

Abu Hurairah ra. Berkata, bahwa Rosulullah Saw. Bersabda:”Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian.”  (HR. Tirmidzi)

 

Iklan